beleidsmonitor

België/Vlaanderen – Voorstel van resolutie over de kansen van AI en de voorwaarden voor de implementatie ervan in Vlaanderen

Het voorstel van resolutie bevat voorstellen voor drie verschillende doelen:

 • Socio-economisch: de noodzaak om de Vlaamse economie en de dienstverlening vanuit de overheid ten volle te laten delen in de voordelen van AI zodat de welvaart erop vooruit gaat;
 • Maatschappelijke bewustzijn: de noodzaak om burgers te wapenen met de nodige informatie zodat ze op een kritische manier met die technologie omgaan;
 • Ethische toepassing van AI: de noodzaak om een juridisch en ethisch kader te ontwerpen dat de ontwikkeling van die technologie kan kanaliseren op een manier die de maatschappij maximaal ten goede komt.

Wat: Beleidsoriënterend document - beleidsvoorstel

Impactscore: 2

Voor wie: Overheid, bedrijven, sectororganisaties, burgers

URL

De resolutie vloeit voort uit hoorzittingen van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie die in april 2021 georganiseerd werden. Hiermee wil men verschillende inzichten uit de hoorzittingen omgezet in concrete acties. De resolutie werd reeds aangenomen door de Commissie en zal nu beoordeeld worden in het Vlaams parlement. Het voorstel bevat een reeks verschillende acties, verdeelt over drie verschillende thema’s (sociaal-economische impact, maatschappelijk bewustzijn en ethisch gebruik van AI).

Sociaal-economische impact

 • Voortbouwend op reeds genomen initiatieven van onder andere de Vlaamse AI Academie moet de VDAB in samenwerking met privépartners een opleidingsoffensief lanceren zodat de Vlaamse economie en arbeidsmarkt voordeel kunnen halen uit de toepassing van AI. Daarbij moet er ook focus zijn op profielen die kwetsbaar zijn voor automatisering. Ook er acties genomen worden om laagopgeleide burgers digitale vaardigheden bij te brengen
 • In de resolutie wordt gevraagd om de nodige middelen uit te trekken voor het AI-onderzoeksprogramma en de financiering regelmatig te evalueren. In die oefening moet gefocust worden op internationale excellentie, economische en maatschappelijke valorisatie en spin-offcreatie
 • KMO’s moeten aangezet worden om te experimenteren met datagedreven werken en het ontwikkelen van een digitale strategie. Ze moeten ook begeleid worden naar Europese innovatiesubsidies

Maatschappelijk bewustzijn

De resolutie stelt voor om het draagvlak en kennis bij burgers voor AI-toepassingen te vergroten en een uniforme en wetenschappelijk onderbouwde communicatie te voeren over AI. Daarbij moeten op buitenlandse voorbeelden gebaseerde acties geimplementeerd worden. Concreet moet er:

 • Werk worden gemaakt van een draaiboek rond participatie en burgerwetenschap in de context van AI. Hiervoor wordt gekeken naar het Kenniscentrum Data & Maatschapij en het Kenniscentrum Scivil
 • Onderzocht worden of een AI-risicoclassificatieraamwerk kan worden opgesteld naar analogie van het raamwerk van het Stuurorgaan Vlaamse Informatie- en ICT-beleid van de Vlaamse overheid.
 • Onderzocht worden of AI-algoritmeregisters, naar het voorbeeld van Amsterdam en Helsinki, kunnen worden geïntroduceerd
 • Een grafisch sjabloon ontwikkeld worden voor datagedreven AI, dat aan gebruikers duidelijk maakt wat de belangrijkste implicaties zijn op vlak van data.

Ethisch gebruik van AI

 • De resolutie vraagt de zeven ethische richtlijnen formeel te onderschrijven, te implementeren en te hanteren in relaties met externe (private) partners
 • Verder moet er een beleidskader ontwikkeld worden voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid die gebruik willen maken van AI. Het beleidskader moet een menselijke ex-antecontrole van AI-risico’s en controle van een onafhankelijke derde partij bevatten
 • Er moet een controle uitgevoerd worden van de AI-toepassingen die de Vlaamse overheid reeds in gebruik heeft
 • Er wordt gevraagd om samen met het federale niveau een actieve rol op te nemen in het beleidsproces rond AI op Europees en internationaal niveau
 • Er wordt gevraagd om overleg op te zetten met de federale overheid om de arbeiddswetgeving klaar te stomen voor de digitale economie
 • Het Kenniscentrum Data & Maatschappij wordt gevraagd om universiteiten en kennisinstellingen onderzoeksprojecten rond AI aan een ethische toetsing te onderwerpen en bij de beoordeling van O&O-bedrijfsprojecten een gelijkaardige toetsing te integreren.
 • Er wordt gevraagd om bestaande monitoringsystemen beter af te stemmen op AI en cijfers te verzamelen zodat de ranglijsten op landenniveau, kunnen worden vertaald naar de Vlaamse context.