beleidsmonitor

Nederland - Rapport over deepfakes en hun juridische uitdagingen

Het rapport 'Deepfakes: de juridische uitdagingen van een synthetische samenleving' is geschreven in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, het kenniscentrum dat verbonden is aan het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De hoofdvraag van dit onderzoeksproject was of het huidige juridische kader in staat is om de negatieve effecten van deepfake technologie adequaat aan te pakken en zo nee, welke opties er zijn om het juridische regime aan te passen. Het onderzoek richtte zich primair op burgers als ontvangers/gebruikers van deepfake berichten en slechts incidenteel op het gebruik van deze technieken door actoren zoals (grote) bedrijven of andere (grotere) organisaties.

Samenvatting

Zie EN-versie

Overview of proposed policy actions / Overzicht van voorgestelde beleidsmaatregelen