beleidsmonitor

Nederland – Rapportage algoritmerisico's

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een rapport opgesteld over algoritmische risico's. Het rapport geeft een compact en begrijpelijk overzicht van de huidige risico's en bijbehorende beheersuitdagingen bij de inzet van algoritmes in Nederland. Het heeft als doel om het bewustzijn en de kennis over de risico's van algoritmen en AI en het bijbehorende risicomanagement te vergroten. Het rapport richt zich op algoritmen die risico's met zich mee kunnen brengen voor individuen, groepen of de samenleving als geheel, ongeacht het domein of de sector waarbinnen ze worden toegepast. Het rapport gaat ook in op internationale kaders en andere beleidsinitiatieven op het gebied van AI.

Wat: paper/studie

Impactscore: 5

Voor wie: burgers, bedrijven, overheidsinstellingen, onderzoekers, beleidsmakers

URL: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/uploads/2023-07/Rapportage%20Algoritmerisico%27s%20Nederland%20-%20juli%202023.pdf

Aandachtspunt voor Vlaanderen/België: Vooruitlopend op de AI Act is in Nederland een Directie Coördinatie Algoritmes (DCA) opgericht (als tak van hun gegevensbeschermingsautoriteit). Het is deze directie die het rapport dat we hier bespreken, heeft gepubliceerd. Deze beslissing zou Belgische beleidsmakers kunnen inspireren om na te denken over welke Belgische autoriteiten betrokken moeten worden bij het toezicht op algoritmische systemen en hoe de verschillende autoriteiten zullen samenwerken en hun activiteiten zullen coördineren.

Samenvatting

Zie EN-versie

Aandachtspunt voor Vlaanderen & België

Voor Vlaanderen en België is dit laatste punt met betrekking tot de DCA bijzonder relevant. De AI-wet zal vereisen dat bepaalde autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de handhaving. De complexe Belgische bevoegdheidsverdeling zal dit echter bemoeilijken en het zal niet evident zijn om de nodige coördinatie- en samenwerkingsmechanismen op te zetten. Daarom kan het idee om een (federaal) coördinatiepunt op te richten een interessant model zijn als eerste stap in het AI-risicobeheer in België.