Missie & activiteiten

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij is de centrale hub voor de juridische, maatschappelijke en ethische aspecten van datagedreven applicaties en AI-toepassingen.

Het Kenniscentrum brengt kennis en ervaring rond dit thema samen op maat van de industrie, het beleid, het middenveld en het brede publiek. Concreet houdt dit in:

  1. Informatie en kennis over de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van datagedreven toepassingen en artificiële intelligentie verspreiden. Alle publicaties worden publiek ontsloten en hebben als doel een positieve en proactieve werking te laten ontstaan tussen deze innovaties en onze maatschappij.

  2. Structurele initiatieven bevorderen die visievorming versterken en de maatschappelijke en economische kansen van datagedreven toepassingen en AI valoriseren bij overheden, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke actoren.

  3. Het publieke bewustzijn en het maatschappelijk debat stimuleren over de voor- en nadelen en de maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van datagestuurde toepassingen en AI, in alle lagen van de samenleving.

  4. Voor belanghebbenden een netwerk en leeromgeving opbouwen en ondersteunen, en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en actoren versterken.

  5. Bijdragen aan de ontwikkeling van juridische kaders en richtsnoeren inzake het gebruik en de omkadering van AI en datagedreven toepassingen voor beleidsmakers, bedrijven, organisaties en werknemers.


Het Kenniscentrum Data & Maatschappij is onderdeel van het derde luik van het Vlaams Beleidsplan AI, namelijk het flankerend beleid.

De activiteiten van het Kenniscentrum omvatten:

  1. Outreach: informeren van doelgroepen en betrekken van klankbordgroepen bij de verschillende activiteiten van het Kenniscentrum

  2. Netwerk en leeromgeving: creatie en publicatie van tools, workshops (op maat) en assessments, methodes en gidsen omtrent een verantwoord gebruik van data- en AI-toepassingen.

  3. Beleidsmonitor data & maatschappij: een overzicht en leidraad bieden in het groeiende aanbod van beleidsinitiatieven en wetgevende kaders rond data en AI op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal niveau.

  4. Perceptie en aanvaarding van data en AI: monitoren van attitudes van Vlamingen met betrekking tot contextspecifieke AI-toepassingen (het gebruik van AI in specifieke sectoren of voor specifieke doeleinden).

  5. Co-creatie van adviezen, richtsnoeren en tools: uitwerken van adviezen, richtsnoeren en tools samen met stakeholders.

Het Kenniscentrum vertaalt deze activiteiten ieder jaar naar een specifiek jaarplan, op maat van de noden op dat moment.