Beleidsmonitor

Europese Commissie - Living guidelines on the responsible use of generative AI in research

Het Forum voor de Europese Onderzoeksruimte (een platform onder de autoriteit van de Europese Commissie en bestaande uit Europese landen en belanghebbenden op het gebied van onderzoek en innovatie) onderkent de complexiteit die voortvloeide uit het feit dat verschillende instellingen richtlijnen uitvaardigden voor het juiste gebruik van generatieve AI-instrumenten en heeft het initiatief genomen om uniforme richtlijnen te ontwikkelen om een effectief en ethisch gebruik van deze instrumenten in onderzoek te waarborgen. De nieuwe "levende richtlijnen" zijn bedoeld als één duidelijk hulpmiddel voor stakeholders bij onderzoek in heel Europa. Ze leggen de nadruk op verantwoord gebruik van generatieve AI om onderzoeksintegriteit te waarborgen en transparantie in het hele onderzoeksproces te bevorderen. De belangrijkste principes zijn gericht op betrouwbaarheid (zorgen voor kwalitatief hoogwaardige data en resultaten), eerlijkheid (het gebruik van AI bekendmaken en het onderzoek eerlijk uitvoeren), respect (rekening houden met maatschappelijke effecten en ethische kwesties) en verantwoordingsplicht (verantwoordelijkheid nemen voor onderzoeksresultaten).

Wat: Beleidsoriënterend document

Impactscore: 3

Voor wie: beleidsmakers, onderzoekers, academische intellingen, bedrijven

URL: https://research-and-innovatio...

Voor de volledige samenvatting, zie de ENG-versie