Diensten

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij heeft een brede missie en breed spectrum aan activiteiten. Wij werken op het raakvlak van AI, data en maatschappelijke thema’s, en doen dat voor wie met dit thema bezig is in het bedrijfsleven, het beleid, het middenveld en richting het brede publiek.

Hieronder vind je een samenvatting van onze specifieke dienstverlening. We bieden een overzicht van hoe we omgaan met specifieke en concrete vragen om advies, opleiding, procesbegeleiding, lezingen en workshops.

Heb je een andere vraag? Contacteer ons en we bekijken hoe we die kunnen behandelen.

Ad hoc vragen en adviezen

Een organisatie kan bij het Kenniscentrum aankloppen voor advies over maatschappelijke aspecten in een innovatie-, ontwikkelings- of implementatietraject. Omdat het Kenniscentrum evenwel niet aan alle individuele vragen kan voldoen, geldt volgende procedure om te bepalen of ondersteuning kan worden geboden.

  1. In de eerste stap bekijken we of de vraag aansluit bij onze opdrachten. Hierbij wordt specifiek overwogen of we de expertise hebben omtrent deze kwestie en of de vraag aansluit bij onze opdrachten. Indien dit niet het geval is, zullen we de vraag afwijzen.

  2. Vervolgens wordt nagegaan of het gaat om individuele adviesverlening. Het Kenniscentrum hanteert immers het principe van herbruikbaarheid en publiceerbaarheid: ook indien het gaat om ad hoc ondersteuning of advies moet ons antwoord breder publiceerbaar en herbruikbaar zijn voor de sectoren en/of beleidsdomeinen waartoe onze belanghebbenden behoren.

  3. Tenslotte wordt ook met de volgende factoren rekening gehouden:
    1. Wordt er een redelijke termijn vooropgesteld voor het afleveren van de ad hoc ondersteuning? Indien het Kenniscentrum minder dan 5 werkdagen de tijd krijgt om een antwoord voor te bereiden, kunnen we niet ingaan op de vraag.

    2. Er dient ook rekening te worden gehouden met de werkdruk van het Kenniscentrum. Als het Kenniscentrum wegens andere werkzaamheden onvoldoende tijd kan vrijmaken om op de vraag te antwoorden, behoudt het Kenniscentrum het recht om de vraag niet te behandelen.

Er wordt een termijn van zeven werkdagen voorzien om de ontvankelijkheid van een vraag te beantwoorden. Na ten laatste zeven werkdagen weet een vraagsteller of een vraag verder onderzocht zal worden.

Workshops, lezingen en opleidingen

Het Kenniscentrum heeft een breed aanbod van workshops en opleidingen over ethisch, juridische en maatschappelijke aspecten van data en AI.

Het volledige aanbod kan je terugvinden op de overzichtspagina van onze workshops, lezingen en opleidingen.

Contacteer ons met jouw vraag als je op zoek bent naar een ander type workshop, lezing of opleiding en wij zullen onderzoeken of we aan jouw vraag tegemoet kunnen komen.

Disclaimer:

Het Kenniscentrum streeft ernaar alle belanghebbenden te ondersteunen, met als voorwaarde dat het werk dat het Kenniscentrum levert herbruikbaar is voor sectoren en beleidsdomeinen. Vragen met mogelijke beleidsgerelateerde consequenties worden voor behandeling gemeld aan de subsidiërende overheid.

De juridische informatie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij kan niet beschouwd worden als individueel juridisch advies. Deze informatie kan het advies door een juridisch expert niet vervangen. Hoewel het Kenniscentrum ernaar streeft om documenten correct en accuraat op te stellen, is het mogelijk dat de daarin vervatte positie niet toepasbaar is op een specifieke situatie; niet volledig, juist of actueel is; of niet overeenkomt met de positie die een rechtbank of toezichthoudende autoriteit zou kunnen innemen. Het Kenniscentrum draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften door een organisatie.