Beleidsmonitor

Europese Commissie - Regulation on European data governance (Data Governance Act)

Op 25 november heeft de Europese Commissie haar ontwerp voor een wet inzake databeheer gepubliceerd. De wet is een van de instrumenten die deel uitmaken van de Europese datastrategie 2020 van de Commissie, die beleidsmaatregelen en investeringen bevat om de EU een concurrentievoordeel te geven door haar enorme hoeveelheid data te benutten.

De wet heeft tot doel een kader tot stand te brengen dat hergebruik van data aanmoedigt door het vertrouwen in data sharing dienstverleners te vergroten en de verschillende mechanismen voor data-uitwisseling in de EU te versterken. De wet zal een centrale rol spelen bij het mogelijk maken en sturen van de totstandbrenging van gemeenschappelijke, interoperabele dataruimten in de hele EU in strategische sectoren, zoals energie, mobiliteit en gezondheid, die op hun beurt voordelen moeten opleveren voor de burgers.

Het voorstel bevat regels met betrekking tot het volgende:

  • Voorwaarden voor hergebruik van overheidsdata die onderworpen zijn aan bestaande beschermingen, zoals commerciële vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom of databescherming.
  • Verplichtingen voor data sharing dienstverleners, gedefinieerd als entiteiten die verschillende soorten bemiddelingsdiensten in verband met data verlenen.
  • Invoering van het concept data-altruïsme, waarbij personen of bedrijven hun data vrijwillig beschikbaar stellen voor hergebruik in het algemeen belang.
  • Oprichting van een Europese Raad voor data-innovatie, een deskundigengroep met vertegenwoordigers van alle bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de European Data Protection Board, de Europese Commissie en vertegenwoordigers van bevoegde autoriteiten in specifieke sectoren.

Wat: Beleidsvoorstel

Impactniveau: 2

De Data Governance Act is een wetsvoorstel. Dit voorstel moet nog door het Europees Parlement en de Europese Raad van Ministers passeren voordat het wordt aangenomen. Zodra het is aangenomen, treedt het voorstel na een jaar in werking. De wet zal vervolgens rechtstreeks toegepast worden in alle lidstaten van de EU.

Het document