beleidsmonitor

Federale overheid - Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, om meer transparantie te verschaffen over het gebruik van algoritmen door de overheid

Dit wetsvoorstel wil meer transparantie verplichten rond de algoritmes die de overheid gebruikt.

Wat: Beleidsvoorstel

Impactniveau: 2

Het document

Samenvatting

Overheidsdiensten moeten volgens het wetsvoorstel:

  • De gebruikte algoritmische verwerkingshandelingen online bekend maken, specifiek wanneer die worden gebruikt voor individuele beslissingen
  • Bij het verstrekken van documenten de kenmerken van het algoritme meedelen aan de persoon op wie het document betrekking heeft. De burger moet een voor de burger begrijpelijk antwoord kunnen krijgen bij vragen over op basis van welke kenmerken beslissingen zijn genomen
  • De gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment, afgekort DPIA) is een controleprocedure die is vastgelegd bij artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze wordt uitgevoerd wanneer de verwerking van persoonsgegevens door een (privé of overheids)instantie waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de personen op wie die verwerking be-trekking heeft. Deze beoordeling zou bekend gemaakt moeten worden met betrekking tot de door de overheidsdienst aangewende tools.