beleidsmonitor

Zuid-Korea – Korean New Deal – National Strategy for a great transformation (Digital New Deal)

Zuid-Korea is begonnen met de uitrol van de ‘Korean New Deal’, de ambitieuze langetermijnstrategie van het land die de economie moet herlanceren na de COVID-19 crisis. De overheid investeert in totaal 112,5 miljard Euro. Het plan bevat een ‘Green Deal’, die investeringen in petto heeft in de vergroening en verduurzaming van de economie, een plan voor de versterking van de werkgelegenheid en de sociale vangnetten en een ‘Digital New Deal’, een ‘fast track’ voor nationale digitale transformatie. We focussen op het laatste onderdeel.

Wat: beleidsoriënterend document/investeringsmaatregelen

Impactscore: 3 - beleidsoriënterend document

Voor wie: Beleidsmakers, bedrijven, sectororganisaties en burgers

Het document


Key takeaways voor Vlaanderen:

Het economische relanceplan van Zuid-Korea kan inspiratie bieden voor Vlaanderen, dat eveneens sterke digitale ambities heeft. Zuid-Korea wil net als Vlaanderen een datagedreven economie uitbouwen. Centraal in dat plan staat het nationale ‘Data Dam’-project. De datadam is een centraal platform voor het verzamelen en verwerken van een grote hoeveelheid gegevens. De datadam moet een datagestuurde economie ondersteunen met inbegrip van het verzamelen, standaardiseren, verwerken en combineren van gegevens, en stelt uiteindelijk een concurrentievoordeel voor het land veilig door nieuwe industrieën te creëren en de digitale overgang van belangrijke industrieën te versnellen.

Deregulering van toegang tot persoonsgegevens

De Zuid-Koreaanse overheid heeft in januari 2020 amendementen aangenomen op de drie belangrijkste wetten inzake gegevensprivacy: the Personal Information Protection Act (PIPA); the Act on the Promotion of Information and Communications Network Utilisation and Information Protection ('Network Act'); and the Act on the Use and Protection of Credit Information ('Credit Information Act'). De wijzigingen hielden onder meer in dat in bepaalde gevallen persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokkene mogen worden gebruikt.

Toepassen van MyData-visie

MyData is een concept van een internationale NGO. MyData streeft min of meer hetzelfde doel na als het Solid-projet van Tim Berners-Lee: burgers terug beschikking geven over hun persoonsgegevens, en daarbij hen te helpen kennis te ontwikkelen, weloverwogen beslissingen te nemen met die persoonsgegevens en bewuster en efficiënter met elkaar en met organisaties om te gaan.

Samenvatting:

De Zuid-Koreaanse New Deal is verbonden met drie globale doelstellingen. Het land wil evolueren van:

 • Een snelle volger naar een eersterangseconomie
 • Een koolstofafhankelijke economie naar een koolstofarme economie
 • Een sociaal verdeelde samenleving naar een inclusieve maatschappij

Het plan bevat een ‘Green Deal’, die investeringen bevat in de vergroening en verduurzaming van de economie, een plan voor de versterking van de werkgelegenheid en de sociale vangnetten en een ‘Digital New Deal’, een ‘fast track’ voor nationale digitale transformatie. Onze focus ligt op de digitale ambities van Zuid-Korea, maar de groene en digitale beleidsplannen zijn gedeeltelijk met elkaar verweven.

In totaal wordt er 33 miljard Euro geïnvesteerd in digitalisering en moeten er 903.000 jobs gecreëerd worden.

De Digital New Deal bevat vier focusgebieden:

 • Versterken van het DNA-ecosysteem (Data, Netwerk en AI-infrastructuur) (23,7 miljard Euro)
 • Digitaliseren van de onderwijsinfrastructuur (1,5 miljard Euro)
 • Promotie van digitale dienstverlening voor burgers (1,5 miljard Euro)
 • Digitaliseren maatschappelijke infrastructuur (7 miljard Euro)

Versterken van het DNA-ecosysteem (Data, netwerk en AI-infrastructuur)

Dit focusgebied moet het gebruik en de integratie van data, het 5G-netwerk en AI (DNA) in alle sectoren bevorderen om nieuwe digitale producten en diensten te creëren, en ook de productiviteit van de Koreaanse economie te verhogen. De Zuid-Koreaanse overheid wil dat bereiken door:

 • Verzamelen, openbaar maken en gebruiken van gegevens in gebieden die nauw verband houden met het leven van mensen.

Enkele van de aangekondigde maatregelen:

 1. Het beschikbaar stellen van 142.000 verschillende publieke databronnen; en de uitbreiding van de verzameling en het gebruik van gegevens in gebieden zoals de industrie en de medische sector
 2. Oprichting van big data-platformen voor verschillende sectoren
 3. Om het spectrum van digitale transformatie te verbreden, zullen de op DNA gebaseerde innovaties worden ondersteund met vouchers die gemakkelijk beschikbaar zullen worden gesteld voor KMO’s en startende ondernemingen, zodat zij gemakkelijker gebruik kunnen maken van data, AI en clouddiensten.
 • Uitbreiding van de integratie van 5G en AI in de industrieën

  Er zullen projecten worden ingevoerd die 5G- en AI-technologie integreren in primaire, secundaire en tertiaire sectoren van de economie met het oog op de digitalisering van alle industrieën en het creëren van nieuwe markten. Zuid-Korea gaat onder andere 12.000 slimme fabrieken bouwen, investeren in AI-gebaseerde toepassingen voor burgers (bv. zuivering van fijn stof binnenhuis) en de creatie van een ‘Smart Korea Fund’.

Digital Twins

Zuid-Korea wil op grote schaal digitale tweelingen maken voor wegen, ondergrondse ruimten, havens en dammen om de basis te leggen voor nieuwe industrieën zoals drones en zelfrijdende voertuigen, en om een veilig beheer van infrastructuur en voorzieningen mogelijk te maken.

 • Het creëren van een slimme overheid die gebruik maakt van 5G en AI

De overheid gaat een ‘smart working’-omgeving in gebruik nemen die steunt op 5G en cloudtechnologie. Verder worden er pilootprojecten opgezet met blockchaintechnologie en zullen alle overheidsgebouwen voorzien worden van 5G.

 • Versterken van cybersecurity


Hierbij wordt er gericht ondersteuning geboden aan KMO’s en wordt er geïnvesteerd in bedrijven die cybersecuritytoepassingen ontwikkelen.

Digitaliseren van de onderwijsinfrastructuur

Uitbreiding van de digitale infrastructuur en het onderwijsmateriaal om een mix van online- en offline-methoden op te nemen in de leeromgevingen van alle lagere, middelbare en middelbare scholen, universiteiten en instellingen voor beroepsopleiding in het hele land.

Promotie van het digitale dienstenaanbod

Het leggen van een basis voor de bevordering van de "untact"-industrie door het opzetten van relevante infrastructuren die nauw verband houden met het dagelijks leven van de mensen (b.v. medische, werkgerelateerde en bedrijfsgerelateerde infrastructuren).

Digitaliseren van maatschappelijke infrastructuur

Het digitaliseren van essentiële maatschappelijke infrastructuur voor een veiliger en comfortabeler levensstijl en het toevoegen van "slimme" componenten aan stedelijke ruimten, industriële complexen en logistieke systemen om het concurrentievermogen van de betrokken industrieën te versterken. Investeringen in:

 • Intelligente transportsystemen
 • Watermanagmentsystemen
 • Smart city-toepassingen
 • Smart logistics en distributie


Aan de drie beleidspijlers zijn ook 10 grote projecten gelinkt. We lichten hieronder het belangrijkste project uitgebreid toe:

Data Dam

Centraal in de ‘Digital New Deal’ staat het Data Dam-project. Dit project is essentieel voor het bouwen van een data-economie en beoogt via grootschalige datacollectie meer werkgelegenheid te scheppen door bestaande industrieën te verbeteren en innovatieve diensten te ontwikkelen.

De Data Dam verzamelt op grote schaal gegevens van deelnemende openbare en particuliere netwerken, waaronder actoren uit de landbouwsector, de financiële sector, industrie, gezondheidszorg, en meer. Nadat de gegevens zijn verzameld, standaardiseert en verwerkt de Data Dam de informatie en gebruikt het deze om betere AI-systemen te creëren. Deze zullen vervolgens worden toegepast in fabrieken, huizen, steden, het onderwijs en de gezondheidszorg om slimme digitale infrastructuren tot stand te brengen die innovatie in de hele samenleving en in het hele bedrijfsleven op gang zullen brengen. De data zal dus in dienst staan van de samenleving en de economie. De Zuid-Koreaanse overheid hoopt hiermee het vertrouwen te wekken bij de bevolking.

Een ander project dat het vertrouwen van de burger moet versterken is het ‘My Data’-project, dat deel uitmaakt van het Data Dam-project. Zuid-Korea gebruikt hiervoor het concept van een internationale NGO MyData.

MyData moet de Zuid-Koreaanse burgers terug controle geven over hun data en burgers ondersteunen om hun data in te zetten voor diensten die hen helpen in het dagelijkse leven (zoals financiën en gezondheidszorg).

In de financiële sector worden bijvoorbeeld in het kader van het MyData-plan financiële instellingen verplicht de persoonlijke informatie van klanten te verstrekken aan een derde partij die door de overheid is erkend als MyData-bedrijfsoperator, die de informatie van klanten verzamelt en toegankelijk maakt via een handige API. Burgers kunnen hierdoor gebruikmaken van een gestroomlijnde dienst waarmee zij al hun financiële informatie in één oogopslag kunnen bekijken via de mobiele app of de website van een MyData-bedrijfsoperator.

Deregulering toegang van derden tot persoonsgegevens

In antwoord op het verzoek van de regering om wetgeving die uitgebreid industrieel en openbaar gebruik van gegevens mogelijk maakt, heeft de Koreaanse Nationale Assemblee in januari 2020 amendementen aangenomen op de drie belangrijkste wetten inzake gegevensprivacy: the Personal Information Protection Act (PIPA); the Act on the Promotion of Information and Communications Network Utilisation and Information Protection ('Network Act'); and the Act on the Use and Protection of Credit Information ('Credit Information Act'). De wijzigingen hielden onder meer in dat in bepaalde gevallen persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokkene mogen worden gebruikt.

Meer info over de amendementen

Implicaties

Ten eerste hoopt de Zuid-Koreaanse overheid dat bedrijven nu flexibeler gebruik zullen kunnen maken van gegevens door pseudonimiseringsprocessen toe te passen op hun bestaande gegevensverzamelingen, voor zover het doel van het gebruik valt binnen de grenzen van het opstellen van statistieken, onderzoek en het bewaren van openbare registers.

Ten tweede is er nu weliswaar enige ruimte voor het gebruik van persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, maar ondernemingen zullen niettemin gegronde redenen moeten aanvoeren voor het gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokkene, door de "redelijke relevantie" te beoordelen van de persoonsgegevens die zij willen gebruiken en door relevante dossiers bij te houden en te bewaren.

Ten derde kunnen bedrijven nu zoeken naar mogelijkheden om nieuwe diensten aan te bieden door gegevensverzamelingen uit verschillende sectoren samen te voegen, ervan uitgaande dat zij daarbij de wettelijke voorschriften in acht nemen (bv. veiligheidsmaatregelen om de integriteit van de gegevensverzamelingen te waarborgen). Vanuit praktisch oogpunt wordt er verwacht dat de verwerkingsverantwoordelijken die hun gegevensbestanden willen samenvoegen, relevante kwesties voldoende met elkaar zullen moeten bespreken. Het zou ook van belang zijn voldoende technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen vast te stellen om gegevens tegen ongeoorloofde toegang te beschermen.

Ten slotte moet Zuid-Korea nog een besluit van de uitvoerende commissie van de Europese Unie over de adequaatheid van het beschermingsniveau ontvangen, omdat zij van oordeel is dat de Personal Information Protection Commission (PIPC) niet onafhankelijk genoeg is. Aangezien door de wijzigingen bepaalde verantwoordelijkheden van andere organen naar het PDPC zijn overgeheveld, wordt gehoopt dat Zuid-Korea een besluit van de Commissie zal ontvangen om het PDPC adequaat te verklaren. Ervan uitgaande dat binnenkort een adequaatheidsbesluit wordt ontvangen, wordt verwacht dat de toegang van Zuid-Koreaanse bedrijven tot de EU-markt zal worden vergemakkelijkt, aangezien de overdracht van persoonsgegevens tussen Zuid-Korea en de EU-lidstaten gemakkelijker zal worden. In dit verband zullen ondernemingen vooraf moeten nagaan of zij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU vallen en, zo ja, ervoor moeten zorgen dat zij aan de wettelijke vereisten daarvan voldoen om het juridische risico te beperken. (zie huidige stand van zake Adequacy decision)

Bron

Kritiek

De ‘Digital New Deal’ wordt niet overal met open armen ontvangen. Het Data Dam-project gaat in tegen de gedecentraliseerde verzameling van persoonsgegevens die wordt aanbevolen door experts op vlak van datarechten. Bovendien bekritiseerden burgerorganisaties de Data Dam en de deregulering omdat zij de verregaande commodificatie van persoonlijke informatie mogelijk zouden maken.

De digitale transformatie van de New Deal gaat uit van het model van centrale controle in plaats van alternatieve benaderingen van ontwikkeling mogelijk te maken, die zorgzamer, inclusiever en gemoedelijker zijn. Tot slot wordt de Zuid-Koreaanse overheid verweten een top-down, nationalistische en ontwikkelingsgerichte haast tentoon te spreiden om een natie van wereldklasse te worden, in plaats van een visie op duurzame ontwikkeling te creëren die kan worden bevorderd en gehandhaafd door burgerparticipatie.

Bron