VERSLAG

Wat leerden we bij over ons competentiemodel voor een datagedreven toekomst?

17.03.2022

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij organiseerde vorige week een workshop waarin de nodige kennis, attitudes en vaardigheden om data- en AI-toepassingen te ontwikkelen onder de loep werden genomen. In deze blogpost kom je meer te weten over de resultaten van de workshop, die zullen bijdragen tot de verdere uitwerking van het competentiemodel voor een datagedreven toekomst.

Competentiemodel voor een datagedreven toekomst

Het Kenniscentrum werkt aan de ontwikkeling van een competentiemodel, dat de ethische, juridische en maatschappelijke competenties om data- en AI-toepassingen op een verantwoorde en correcte manier te ontwikkelen, in kaart brengt.

Het model begeleidt HR-professionals bij een aanwervings- en/of (her)oriënteringsgesprek, doordat het een overzicht biedt van de nodige competenties om robuuste en ethisch verantwoorde systemen te ontwikkelen. De beschikbare kennis en vaardigheden kunnen op die manier gepeild worden op het niveau van een individuele werknemer of op teamniveau. Het laat toe om ook na te gaan welke competenties versterkt behoeven te worden om robuuste en ethisch verantwoorde systemen te ontwikkelen.

Inzichten uit de workshop

In de workshop keken we naar twee zaken, enerzijds de inhoudelijke uitwerking van het competentiemodel en anderzijds welke vorm of structuur het model moet aannemen zodat het gemakkelijk te hanteren is door HR-professionals bij een aanwervings- en/of (her)oriënteringsgesprek.

Inhoud van het model

Over de inhoud van het model kwam naar voren dat het model alle competenties bevat die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van data- en AI-systemen. De huidige clustering van de competenties (zie afbeelding hieronder) is echter niet aangeraden doordat het onderscheid tussen de clusters nog niet voldoende duidelijk is. Een werknemer loopt hierdoor het risico om tweemaal bevraagd te worden, en dus ook gequoteerd te worden, over eenzelfde competentie.

Het Kenniscentrum bekijkt verder hoe het de clustering van de competenties kan vereenvoudigen zodat overlap vermeden wordt en het gebruiksgemak van het model voor de HR-professional kan verhoogd worden. Een piste die het Kenniscentrum onderzoekt is om de competenties opnieuw te clusteren volgens de categorieën: (1) theoretische kennis over data en AI, (2) praktische vaardigheden rond data en AI, en (3) algemene attitudes zoals ‘assertiviteit’.

Het is belangrijk om elke competentie ook te voorzien van een definitie, zodat het voor de HR-professional duidelijk is waarover de competentie juist gaat en of dit eerder een theoretische competentie is (kennen) of eerder een praktische competentie (kunnen).

Vorm van het model

Wat betreft de vorm of de structuur van het model werd duidelijk dat het belangrijk is om een helder en visueel overzicht te hebben van de gelaagdheid van het model (d.w.z. de clusters, met daaronder thema’s, die elk x-aantal attitudes, vaardigheden of kennis bevatten). Via kleuren kan bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de clusters, de thema’s en de verschillende attitudes, vaardigheden of kennis.

Het model moet voornamelijk een volledige en duidelijke lijst van competenties bevatten die de HR-professional kan begeleiden bij een aanwervings- en/of (her)oriënteringsgesprek. Een eventuele self-assessment waarbij de werknemer zichzelf kan scoren op de competenties zou nog een verdere uitwerking van het competentiemodel vragen (bijvoorbeeld door het toevoegen van tests en vraagstukken).

Het Kenniscentrum zal de komende tijd onderzoeken op welke manier het model best kan vormgegeven worden zodat het gemakkelijk te gebruiken is bij een aanwervings- en/of (her)oriënteringsgesprek.

Verdere uitwerking van het model

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij werkt de komende maanden verder aan de inhoudelijke en vormgeeflijke uitwerking van het competentiemodel. Het zal hierbij rekening houden om een model af te leveren dat enerzijds voldoende structuur geeft aan de HR-professionals om te gebruiken in de praktijk, maar ook voldoende ruimte laat voor eigen accenten te leggen die betrekking hebben op het type organisatie, het type project en/of het type data- of AI-systeem.

Ben je benieuwd hoe het model eruit ziet? Wil je bij de verdere uitwerking graag betrokken zijn? Werk je rond competenties en wil je graag bijdragen aan dit model? Of zie je mogelijkheden om dit te gebruiken in jouw werk? Laat het ons weten en dan zitten wij met jou graag samen om het model en de mogelijkheden ervan voor jou verder te bespreken.