beleidsmonitor

Verenigd Koninkrijk – Government response to the call for views on artificial intelligence and intellectual property

Het Intellectual Property Office van het Verenigd Koninkrijk voerde een publieke consultatie uit waarin het belanghebbenden vroeg om te antwoorden op enkele vragen omtrent de impact die AI zou kunnen hebben op het huidige intellectuele eigendomsrecht. De consultatie behandelde een hele reeks onderwerpen, gaande van intellectuele eigendomsbescherming van AI-technologie tot de mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door AI-systemen. Vervolgens publiceerde de Britse regering een antwoord op de resultaten van de consultatie. Daarbij vallen er twee voorstellen op: de Britse regering plant de haalbaarheid van een depotsysteem voor de trainingsgegevens die bij een octrooiaanvraag moeten worden gepubliceerd te onderzoeken, en ze overweegt om wetswijzigingen door te voeren zodat volledig door AI-gegeneerde uitvindingen toch octrooieerbaar zouden zijn

Wat: beleidsoriënterend document - reactie van Britse regering op publieke raadpleging

Impactniveau: 3- Document met duidelijke beleidsoriëntatie

Voor wie: Beleidsmakers, ontwikkelaars, digitale dienstverleners en gebruikers, sectororganisaties

URL: https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/government-response-to-call-for-views-on-artificial-intelligence-and-intellectual-property

Samenvatting

Het Intellectual Property Office (“IPO”) van het Verenigd Koninkrijk voerde tussen september en november 2020 een publieke consultatie uit waarin het belanghebbenden vroeg om te antwoorden op enkele vragen omtrent de impact die AI zou kunnen hebben op het huidige intellectuele eigendomsrecht (“IE”). De consultatie behandelde een hele reeks onderwerpen, gaande van intellectuele eigendomsbescherming van AI-technologie tot de mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door AI-systemen. Vervolgens publiceerde de Britse regering in maart 2021 haar antwoord op de resultaten van de consultatie.

Dit antwoord bestaat enerzijds uit een samenvatting van de antwoorden van de deelnemers, en anderzijds uit de door de regering voorgestelde maatregelen. Het zijn vooral die laatsten die interessant zijn. Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van de voorstellen:

 • Wat betreft IE-bescherming voor AI-technologie:
  • Het IPO zal uitgebreidere richtlijnen omtrent de uitsluiting van octrooieerbaarheid van AI-uitvindingen publiceren en ervoor zorgen dat betrokken actoren (zoals octrooigemachtigden) een beter inzicht krijgen in de Britse aanpak van uitsluiting van octrooieerbaarheid van AI-uitvindingen;
  • Het IPO zal zijn octrooipraktijk evalueren met het oog op de voorbereiding van de nieuwe richtlijnen en eventuele verschillen met de praktijk van het Europees Octrooibueau (EOB) wat betreft de octrooieerbaarheid van AI-uitvindingen duidelijk maken.
  • Samenwerken met belanghebbenden en internationale partners om de haalbaarheid, voor-en nadelen van een depotsysteem voor de trainingsgegevens van AI-systemen, die bij een octrooiaanvraag moeten worden gepubliceerd, te onderzoeken.
  • Een (internationale) economische studie laten uitvoeren om een beter begrip te krijgen van de rol die IE speelt in het stimuleren van investeringen in AI, naast andere factoren.
  • Samenwerken met andere overheidsdiensten om gegevens te verzamelen en inzicht te verwerven in de drijfveren van de Britse AI-sector. Dit moet een empirische basis opleveren op grond waarvan kan worden beoordeeld of er een reden is voor verdere beleidsinterventie op dit gebied.
 • Wat betreft IE-bescherming van data:
  • Een evaluatie van de wijze waarop eigenaars van auteursrechten het gebruik van hun werken met AI toestaan, en overleg plegen over maatregelen om dit gemakkelijker te maken, waaronder betere licentieverlening of uitzonderingen op het auteursrecht, ter ondersteuning van innovatie en onderzoek.
 • Wat betreft auteursrechtelijke bescherming van door AI-ondersteunde of AI-gegenereerde output:
  • Overleg plegen over de vraag of auteursrecht op originele werken moet worden beperkt tot menselijke creaties (met inbegrip van AI-ondersteunde creaties).
  • Nagaan of maatregelen moeten worden genomen om de verwarring tussen menselijke en AI-werken, en het risico van valse toeschrijving (copyfraud), te beperken
 • Wat betreft een eventuele sui generis / naburigrechtelijke bescherming van AI-ondersteunde/-gegenereerde output:
  • Overleg plegen over de vraag of het bestaande regime van bescherming voor “computer-gegenereerde werken” moet vervangen worden door een naburig recht waarvan de omvang en de geldigheidsduur rekening houdt met de mate van investering in dergelijke output. (Dit regime van computer-gegenereerde werken kennen we niet in België/EU. Daarenboven wordt dit regime doorgaans niet verenigbaar geacht met het geldend Europees auteursrecht.)
 • Wat betreft octrooibescherming voor AI-ondersteunde of -gegenereerde output:
  • Voortbouwen op de suggesties van de deelnemers en later dit jaar een raadpleging houden over een reeks mogelijke beleidsopties, waaronder een wetswijziging, omtrent de bescherming van door AI gegenereerde uitvindingen die anders niet aan de octrooieerbaarheidscriteria zouden voldoen. (Merk hierbij op dat de Britse regering dus uitdrukkelijk overweegt nieuwe wetgeving aan te nemen die door AI-gegenereerde uitvindingen octrooieerbaar zou maken, in tegenstelling tot bv. het standpunt van het EOB, maar ook van de Britse rechtbanken).
 • Wat betreft de merk- of modelbescherming van door AI ondersteunde/-gegenereerde output, is de Britse regering van mening dat de huidige wetgeving afdoende is en voorziet zij geen wetswijzigingen in de nabije toekomst. Wel belooft zij de situatie in de gaten te houden, omdat er een grotere impact kan zijn op het merken- en modellenrecht naarmate de AI-technologie zich verder ontwikkelt.
 • Wat betreft de inbreuk op IE-rechten in een AI-context:
  • Laten onderzoek verrichten naar AI en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, en naar de kansen en uitdagingen op dit gebied. Er is opdracht gegeven voor onderzoek, waarover in het najaar van 2021 verslag moet worden uitgebracht
 • Ten slotte overweegt de Britse regering ook enkele meer algemene maatregelen te nemen:
  • Samenwerken met gelijkgezinde landen en multilaterale organisaties (waaronder de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) en het EOB) over kwesties die in de raadpleging werden besproken, om tot een beter begrip te komen, samenwerking te bevorderen en gemeenschappelijke standpunten in te nemen.
  • Samenwerken met partners zoals het Office for AI en de AI Council om de AI-sector, met inbegrip van startende technologiebedrijven en onderzoekers, beter te leren kennen.
  • In het gehele VK een programma van seminaries onder leiding van universiteiten organiseren, voortbouwend op de inhoud van deze raadpleging. De eerste fase zal beginnen met een gezamenlijk seminarie met het Alan Turing Institute in het voorjaar van 2021.
  • Blijven zoeken naar mogelijkheden om AI te integreren in de operationele dienstverlening, als onderdeel van het transformatieprogramma van het IPO. Het IPO zal ook gebruikmaken van AI om zijn gegevens te valideren en deze gemakkelijk beschikbaar te maken voor gebruik door bedrijven.