policy monitor

United Kingdom – National AI-strategy

In September 2021 the British government presented its national AI-strategy. The strategy sets forth plans for the next ten years, rests on three pillars and is closely related to to other initiatives of the British government e.g. the National Data Strategy and the Plan for Growth.

Wat: Beleidsoriënterend document

Impactscore: 3

Voor wie: Bedrijven, sectororganisaties, overheden

URL https://www.gov.uk/government/...

In september stelde de Britse overheid haar Nationale Strategie met betrekking tot AI voor. Deze strategie bouwt voort op de huidige sterktes en vertegenwoordigt het begin van een stapsgewijze verandering voor AI in het Verenigd Koninkrijk (VK). Daarbij zal het potentieel van AI de veerkracht, productiviteit, groei en innovatie in de private en publieke sector vergroten.

De strategie moet het VK voorbereiden voor de volgende 10 jaar en gaat uit van drie assumpties over het komende decennium:

 • De belangrijkste factoren voor vooruitgang, ontdekkingen en strategisch voordeel op het gebied van AI zijn toegang tot mensen, gegevens, computers en financiële middelen. Deze zijn allemaal onderhavig aan enorme wereldwijde concurrentie;
 • AI zal in een groot deel van de economie gemeengoed worden en er zullen maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat elke sector en regio van het VK van deze overgangsperiode profiteert;
 • De bestuurs- en regelgevingsstelsels zullen gelijke tred moeten houden met de snel veranderende eisen van AI, waarbij groei en concurrentie worden gemaximaliseerd, de Britse uitmuntendheid op het gebied van innovatie wordt gestimuleerd en de veiligheid, beveiliging, keuzemogelijkheden en rechten van onze burgers worden beschermd.

De nationale strategie stelt drie pijlers voor die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van AI:

Investeren in de behoeften van het ecosysteem om ervoor te zorgen dat meer mensen werken met AI, meer toegang tot data en computerrekenkrachtbronnen om AI-systemen te trainen en op te leveren. Verbeterde toegang tot financiële middelen en klanten om sectoren te laten groeien

Met deze eerste pijler wil de regering streven naar een sterke toename van het soort, de frequentie en de schaal van de AI-ontwikkelingen die in het VK worden ontwikkeld en geëxploiteerd. Dit zal worden bereikt door:

 • onderzoekers en ondernemers de nodige steun geven om nieuwe grenzen te verleggen op het gebied van AI;
 • zorgen voor toegang tot een gevarieerd aanbod van mensen met de vaardigheden die nodig zijn om de AI van de toekomst te ontwikkelen en in te zetten om aan de eisen van de nieuwe economie te voldoen;
 • vernieuwers toegang te geven tot de gegevens en computerhulpbronnen die nodig zijn om de systemen te ontwikkelen en te leveren die de economie van het VK in het volgende decennium zullen aandrijven;
 • ondersteuning van de groei van AI door te zorgen voor een innovatiebevorderend bedrijfsklimaat en kapitaalmarkt, door de beste mensen en bedrijven aan te trekken om zich in het VK te vestigen;
 • ervoor te zorgen dat Britse AI-ontwikkelaars toegang krijgen tot markten over de hele wereld

De verdeling van AI over de hele economie ondersteunen om te verzekeren dat alle regio’s, bedrijven en sectoren kunnen profiteren van AI

Hier is het doel om AI te verspreiden over alle geledingen van de economie om zo de grootste groei ten gevolge van AI te creëren voor wat betreft de economie en productiviteit.

Dit zal worden bereikt door:

 • Ondersteuning van AI-bedrijven, begrijpen met welke uitdagingen zij worden geconfronteerd en hulp bieden bij het op de markt brengen, en ondersteunen van innovatie in sectoren en locaties met een groot potentieel waar er momenteel nog geen toegang tot de markt is;
 • Komen tot een beter begrip van de factoren die een invloed hebben op de beslissing om AI in organisaties in te voeren - en dus ook een beter begrip van de vraag wanneer dat niet nodig is;
 • Het vermogen van de overheidssector benutten om de vraag naar AI en markten voor nieuwe diensten te creëren.

De ontwikkeling van een pro-innovatief regelgevend en bestuurskader dat de bevolking beschermt.

Het doel van de regering is het meest betrouwbare en innovatiebevorderende systeem voor AI-bestuur ter wereld op te zetten.

Hiervoor zullen de volgende acties ondernomen worden:

 • Een kader voor AI-beheer ontwikkelen dat de unieke uitdagingen en kansen van AI aanpakt en tegelijkertijd flexibel en proportioneel is, zonder onnodige lasten;
 • Ontwikkeling van een ecosysteem van instrumenten en diensten voor AI met als doel gebruikers en regelgevers zinvolle informatie over AI-systemen te verschaffen;
 • de bijdrage van het VK aan de ontwikkeling van wereldwijde technische normen voor AI vergroten;
 • de Britse regelgevende instanties in staat stellen AI te gebruiken en te beoordelen, zodat zij hun verantwoordelijkheden kunnen nakomen wanneer nieuwe, op AI gebaseerde producten en diensten op de markt komen;
 • het goede voorbeeld geven bij de veilige en ethische toepassing van AI waarbij de regering het voortouw neemt;
 • samenwerken met partners over de hele wereld om internationale overeenkomsten en normen te bevorderen die de welvaart en veiligheid ten goede komen, maar ook innovatie stimuleren die de voordelen van AI benut waarbij waarden zoals eerlijkheid, openheid, vrijheid, veiligheid, democratie, de rechtsstaat en respect voor de mensenrechten worden gerespecteerd.

Deze strategie staat evenwel niet op zichzelf. Het ondersteunt en versterkt het ander werk van de overheid, waaronder:

 • Het Plan voor Groei en de Innovatiestrategie, gericht op de nood om een divers en inclusief aanbod van AI-professionals die in staat zijn om innovatie een boost te geven;
 • De Nationale Data Strategie (september 2020), die de visie beschrijft om de kracht van verantwoord datagebruik te benutten om de productiviteit te verhogen, nieuwe bedrijven en jobs te creëren, openbare diensten te verbeteren, een meer rechtvaardige samenleving te ondersteunen en wetenschappelijke ontdekkingen te stimuleren. De bedoeling is dat het VK een voortrekkersrol kan spelen bij de volgende innovatiegolf;
 • Het plan voor digitale regulering, waarin een innovatiebevorderende aanpak wordt uiteengezet om digitale technologieën te reguleren op een manier die de welvaart bevordert en het vertrouwen in het gebruik ervan opbouwt.

Overzicht van de geplande maatregelen