Paper

Paper: 'Killer robots: zegen of vloek?'

Prof. Lode Lauwaert
Techniekfilosoof, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven

Zowel op nationaal als internationaal vlak wordt sinds een aantal jaren veel gediscussieerd over Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), ook wel ‘killer robots’ genoemd. Met deze paper wil Lode Lauwaert geen standpunt innemen, maar wel informeren en het debat verdiepen.

Het debat veronderstelt dat duidelijk is wat we onder ‘killer robots’ wel en niet moeten verstaan. Het eerste deel van de tekst bestaat daarom uit een stapsgewijze definiëring. LAWS zijn wapens die zonder menselijke interventie opereren en zijn ontworpen om soldaten te doden.

Het debat over LAWS startte een aantal jaren terug in de Verenigde Staten. Een aantal niet-gouvernementele organisaties startten in 2012 de Campaign to Stop Killer Killer Robots. Het verzet kende vervolg op Europees en Belgisch vlak. In het tweede deel van de bijdrage wordt de geschiedenis van het verzet kort geschetst.

Het derde en vierde deel plaatst de argumenten pro en contra killer robots naast elkaar. Het merendeel van die argumenten wijst op de positieve en negatieve gevolgen. Daarnaast geven tegenstanders ook principiële argumenten: killer robots zouden onwenselijk zijn, los van de gevolgen. De vraag is echter of al deze argumenten (zowel pro als contra) overtuigend en doorslaggevend zijn.

In het slot van de tekst wijst de auteur nog op twee extra pijnpunten in het debat:

  1. Niet iedere betrokken partij hanteert dezelfde definitie;
  2. Het is niet altijd duidelijk wat men nu wel en niet precies (preventief) wil verbieden.

Prof. Lode Lauwaert (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven) doceert techniekfilosofie voor studenten ingenieurswetenschappen en filosofie. Zijn onderzoek gaat over de invloed van nieuwe technologieën op ethiek.

Deze paper geeft de visie van de auteur weer en is niet noodzakelijk een weergave van de visie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en CiTiP. Met deze paper willen we bijdragen aan het bestaande debat rond AI.