beleidsmonitor

Europese Commissie – 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade

Dit ‘digitaal kompas’ voor Europa omvat vier gebieden (vaardigheden, infrastructuur, bedrijven en overheid) waarvoor de digitale ambities van de EU voor 2030 in concrete termen worden uiteengezet. De vooruitgang van deze doelstellingen zal voortdurend worden gemonitored op nationaal en Europees niveau en op basis van deze monitor verschijnt er jaarlijks een ‘European State of the Digital Decade’-rapport. Dat rapport kan bijvoorbeeld leiden tot verdere samenwerking tussen de Europese instellingen en de lidstaten of kan aanleiding geven tot aanbevelingen door de Europese Commissie. Om de nodige financiële slagkracht bij elkaar te krijgen, onderzoekt de Commissie de mogelijkheid te creëren om, los van de traditionele financieringsmethoden, een combinatie van EU-budget, nationale budgetten en private investeringen mogelijk te maken met het oog op het realiseren van “Multi-Country Projects”. Verder plant de Commissie ook een set digitale principes af te kondigen waar rekening mee moet worden gehouden bij de uitvoering van dit digitaal kompas.

Wat: beleidsoriënterend document

Impactniveau: 3- Document met duidelijke beleidsoriëntatie

Voor wie: Beleidsmakers, digitale dienstverleners en gebruikers, sectororganisaties

URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_nl

Voor een respons vanuit het Vlaams Departement EWI: https://www.ewi-vlaanderen.be/...

Samenvatting

Dit ‘digitaal kompas’ voor Europa omvat vier gebieden (vaardigheden, infrastructuur, bedrijven en overheid) waarvoor de digitale ambities van de EU voor 2030 in concrete termen worden uiteengezet. Deze doelstellingen kaderen binnen het grotere doel om burgers en bedrijven te verzekeren van een mensgerichte, duurzame en meer welvarende digitale toekomst waarin de EU tevens digitaal soeverein is.

Wat betreft ICT-vaardigheden, stelt de Commissie zich als doel om tegen 2030 ervoor te zorgen dat 80% van de volwassen bevolking beschikt over digitale basisvaardigheden. Daarenboven beoogt de Commissie er ook voor te zorgen dat er tegen 2030 20 miljoen ICT-specialisten werkzaam binnen de EU, waarbij er sprake is van genderconvergentie tussen mannen en vrouwen.

Wat betreft de ICT-infrastructuur, stelt de Commissie volgende doelstellingen voorop: (i) alle Europese huishoudens zullen gedekt worden door een gigabit-netwerk, waarbij alle bevolkte gebieden zullen worden gedekt door een 5G-netwerk; (ii) Het Europese aandeel in de productie van geavanceerde en duurzame halfgeleiders (inclusief processors) moet minstens 20% van de wereldwijde productiewaarde bedragen (i.e. een verdubbeling ten aanzien van vandaag); (iii) de installatie van 10 000 klimaatneutrale uiterst beveiligde ‘edge nodes’ waarbij deze zo zullen worden verspreid dat een snelle toegang tot gegevensdiensten is gegarandeerd, ongeacht locatie; (iv) tegen 2025 moet de eerste moet eerste quantumcomputer in gebruik zijn, zodat de EU tegen 2030 een leider is op het vlak van quantumtechnologie.

Wat betreft de digitale transformatie van bedrijven, werden volgende doelstellingen afgekondigd: (i) 75% van de bedrijven in de EU gebruikt clouddiensten, kunstmatige intelligentie en big data; (ii) meer dan 90% van de KMO’s haalt een basisniveau van digitale intensiteit; (iii) Meer inzetten op innovatieve scale-ups en de toegang tot financiering vergemakkelijken zodat het aantal EU Unicorns verdubbelt tegen 2030.

Wat betreft de digitalisering van overheidsdiensten, is er sprake van volgende doelstellingen: (i) 100% online dienstverlening van essentiële overheidsdiensten; (ii) Alle Europese burgers moeten toegang hebben tot hun digitale medische dossier; (iii) 80% van alle burgers gebruikt een digitale identiteit(skaart).

Verder is er ook nog sprake van een vijfde luik ‘digitaal burgerschap’ waar er wordt verwezen naar (bestaande) digitale rechten en (nog te formuleren) digitale principes. De rechten omvatten o.a. de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van intellectuele eigendom online. De acht voorgestelde digitale principes voor gebruikers, beleidsmakers en digitale dienstverleners zijn:

  • Universele toegang tot internet
  • Een veilige en betrouwbare online-omgeving
  • Digitaal onderwijs en digitale vaardigheden voor iedereen zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving en democratische processen
  • Toegang tot digitale systemen en apparaten die milieuvriendelijk zijn
  • Toegankelijke en mensgerichte digitale overheidsdiensten en administratie
  • Ethische beginselen voor mensgerichte algoritmes
  • De positie van kinderen in de onlineruimte beschermen en versterken
  • Toegang tot digitale gezondheidsdiensten

De Commissie zal de vooruitgang van deze doelstellingen voortdurend monitoren op nationaal en Europees niveau en op basis van deze monitor zal ze jaarlijks een ‘European State of the Digital Decade’-rapport publiceren. Dat rapport kan bijvoorbeeld leiden tot verdere samenwerking tussen de Europese instellingen en de lidstaten of kan aanleiding geven tot aanbevelingen door de Europese Commissie. Om de nodige financiële slagkracht bij elkaar te krijgen, onderzoekt de Commissie de mogelijkheid te creëren om, los van de traditionele financieringsmethoden, een combinatie van EU-budget, nationale budgetten en private investeringen mogelijk te maken met het oog op het realiseren van “Multi-Country Projects”. Dergelijke projecten zijn erop gericht de geconstateerde leemtes in de digitale faciliteiten van de EU op te vullen en een onderling verbonden, interoperabele en veilige digitale eengemaakte markt te ondersteunen.

Tot slot bevat deze mededeling ook nog een luik betreffende internationale samenwerking door middel van digitale partnerschappen. Dergelijke partnerschappen hebben als doel om andere landen aan te sporen zich te richten of te convergeren naar de normen en standaarden van de EU. Aspecten die hier aan bod komen zijn o.a. de fiscaliteit van de digitale economie maar ook samenwerking met ontwikkelingslanden. De Commissie werpt zich hier ook expliciet op als mondiale verdediger van het open, gedecentraliseerde internet (op basis van één wereldwijd web), van een gebruik van technologie dat de individuele vrijheden waarborgt en van een gelijk speelveld in de digitale wereld.