Beleidsmonitor

Raad van Europa: Guidelines on Facial Recognition

De Raad van Europa heeft richtlijnen opgesteld voor gezichtsherkenningstechnologie. De richtlijnen zijn opgesteld voor overheids- en particuliere instanties, alsmede voor ontwikkelaars, fabrikanten en dienstverleners van gezichtsherkenning. Volgens de Raad moeten de richtsnoeren ervoor zorgen dat de technologieën geen afbreuk doen aan de menselijke waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen, waaronder het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Wat: Richtlijnen

Impactniveau: 3

De richtlijnen zijn beleidsoriënterend, maar niet bindend.

Het document

Samenvatting

Het gebruik van gezichtsherkenning uitsluitend om iemands huidskleur, godsdienstige of andere overtuiging, geslacht, ras of etnische afstamming, leeftijd, gezondheidstoestand of sociale toestand te bepalen, moet verboden zijn, tenzij de wet in passende waarborgen voorziet om elk risico van discriminatie te voorkomen.

Dit verbod moet ook gelden voor technologieën die emoties kunnen identificeren en kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken, innerlijke gevoelens, de geestelijke gezondheidstoestand of de mate van betrokkenheid van werknemers op te sporen - aangezien zij belangrijke risico's inhouden op gebieden zoals werkgelegenheid, toegang tot verzekeringen en onderwijs.

Voor beleidsmakers

Het gebruik van verborgen live gezichtsherkenningstechnologieën door wetshandhavingsinstanties is aanvaardbaar indien het strikt noodzakelijk en evenredig is in de specifieke context van hun gebruik om onmiddellijke en aanzienlijke risico's voor de openbare veiligheid te voorkomen, die vooraf met documenten zijn gestaafd. Het gebruik mag ook een afbreuk doen aan de rechten van alle betrokken personen.

De verwerking van biometrische gegevens met behulp van gezichtsherkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden in gecontroleerde of ongecontroleerde omgevingen moet in het algemeen worden beperkt tot rechtshandhavingsdoeleinden en mag alleen worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten op het gebied van de veiligheid.

Gezien de potentiële mogelijkheden van deze technologieën moeten wetgevers en besluitvormers ervoor zorgen dat er een expliciete en duidelijke rechtsgrondslag komt die de nodige waarborgen biedt voor de verwerking van biometrische gegevens. Een dergelijke rechtsgrondslag zal de strikte noodzaak en evenredigheid van deze toepassingen omvatten en rekening houden met de kwetsbaarheid van de datasubjecten en de aard van de omgeving waarin deze technologieën voor controledoeleinden worden gebruikt.

De bewustmaking van datasubjecten en het inzicht van het grote publiek in technologieën moeten actief worden ondersteund door middel van toegankelijke en educatieve acties.

Voor ontwikkelaars, fabrikanten, en dienstverleners

De ontwikkelaars van technologieën voor gezichtsherkenning moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens over gezichtsherkenning accuraat zijn. Zij zullen met name onjuiste labeling moeten vermijden, hun systemen voldoende moeten testen en moeten onbedoelde discriminatie voorkomen.

Om zowel de kwaliteit van de data als de doeltreffendheid van de algoritmen te garanderen, zullen de algoritmen bovendien moeten worden ontwikkeld met gebruikmaking van synthetische datasets op basis van voldoende diverse foto's van mannen en vrouwen, van verschillende huidskleuren, verschillende morfologie, van alle leeftijden en uit verschillende camerahoeken.

Een systeem voor gezichtsherkenning vereist een periodieke vernieuwing van de data (de foto's van de te herkennen gezichten) om het gebruikte algoritme bij te scholen en te verbeteren.

Ondernemingen die gezichtsherkenningstechnologieën ontwikkelen en verkopen, moeten specifieke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de beginselen inzake gegevensbescherming worden nageleefd, zoals de integratie van gegevensbescherming in het ontwerp en de architectuur van de producten en diensten, een intern evaluatieproces invoeren en een gegevensbeschermingsaanpak integreren in de organisatorische praktijken.

Organisaties die gebruik maken van gezichtsherkenningstechnologieën

Particuliere bedrijven zouden geen toestemming mogen krijgen om gezichtsherkenning in ongecontroleerde omgevingen, zoals winkelcentra, te gebruiken voor marketing- of particuliere beveiligingsdoeleinden.

Het gebruik van technologie voor gezichtsherkenning door particuliere instanties, met uitzondering van particuliere instanties die door de overheid gemachtigd zijn om soortgelijke taken uit te voeren, vereist de uitdrukkelijke, specifieke, vrije en geïnformeerde instemming van de betrokkenen wier biometrische gegevens worden verwerkt. Hierdoor kan de technologie enkel ingezet worden in gecontroleerde omgevingen voor verificatie, authenticatie of categorisering .