RAPPORT

Bevoegdheden en het delen van gegevens

Om een goed beleid te kunnen ontwikkelen en voeren rond artificiële intelligentie (AI) moet doorgaans aan meerdere beleidsdomeinen worden geraakt. Gelet op de complexe staatsstructuur in België is de kans groot dat de betrokken bevoegdheden over het regionale en het federale niveau verspreid zijn.

Context

Dit rapport brengt de bevoegdheidsverdeling in kaart en legt mogelijke pijnpunten bloot. Concreet:

 • Maken we een analyse van hoe de bevoegdheden zijn verdeeld om op die manier een overzicht te krijgen voor welke aspecten de regio’s dan wel het federale niveau bevoegd zijn.
 • Op grond van deze analyse doen we enkele aanbevelingen om mogelijke pijnpunten te remediëren. Deze kunnen worden gebruikt om in de toekomst verdere gerichte(re) acties te nemen.


We focussen hierbij op een drietal thema's:

 1. Het delen van Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-gegevens of kentekenplaatherkenning;
 2. Het delen van gegevens voor mobiliteitsdoeleinden, meer bepaald voor Mobility as a Service en autonome en/of geconnecteerde voertuigen. We lichten hierbij ook kort enkele andere relevante onderwerpen toe: nationale toegangspunten, Ecall en OBU (On Board Unit).
 3. Het delen van gegevens voor gezondheidsdoeleinden (juni 2021).

Opbouw rapport

In dit rapport staat de bevoegdheidsverdeling en de impact ervan op data-gedreven beleid en onderzoek centraal.

Het is daarom aangewezen om:

 • Eerst kort stil te staan bij de structuur van de bevoegdheden, de conflicten en de vormen van samenwerking die in België bestaan.
 • Bovendien bespreken we kort ook een thema dat in deze en alle toepassingsgevallen van belang is, namelijk het delen van gegevens. De bedoeling is om een aantal kernbegrippen kort toe te lichten, al wordt hiervoor ook verwezen naar andere werkzaamheden van het Kenniscentrum Data & Maatschappij (KDM).
 • Een dergelijk algemeen overzicht van zowel de bevoegdheidsverdeling in België als enkele essentiële concepten maakt het vervolgens mogelijk om de use case rond ANPR (Automatic Number Plate Recognition-gegevens of kentekenplaatherkenning) beter te kaderen.
 • Daarnaast gaan we ook dieper in op twee grote onderwerpen: Mobility as a Service (MaaS) en autonome voertuigen, en drie kleinere thema’s, namelijk nationale toegangspunten, eCall en On Board Units (OBUs).

Deel 1: 'BEVOEGDHEIDSVERDELING IN BELGIË'

In dit eerste deel van het rapport 'Bevoegdheidsverdeling in België' gaan we dieper in op:

 • Exclusieve bevoegdheden en het verticaliteitsbeginsel;
 • Afwijkende technieken;
 • Bevoegdheids- en belangenconflicten;
 • Samenwerking.

Lees meer over de bevoegdheidsverdeling in België.

Deel 2: 'HET DELEN VAN GEGEVENS'

In het tweede deel 'Het delen van gegevens' staan we even stil bij de belangrijkste punten en een aantal kernconcepten die doorheen het rapport worden gebruikt.

 • Onderscheid persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens;
 • Delen van gegevens: definitie;
 • Rechtmatigheid;
 • Rechtsgrondslag;
 • Toegang en beveiliging;
 • Governance/beheer.

Lees meer over het delen van gegevens.

1

Use Case 1: ANPR-GEGEVENS

Het eerste praktijkvoorbeeld gaat over een thema dat al geruime tijd voor discussie zorgt: het delen van Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-gegevens of kentekenplaatherkenning en de invloed van de bevoegdheidsverdeling.

Lees meer over het toepassingsgeval ANPR-gegevens.

2

Use Case 2: MOBILITEIT

Het tweede praktijkvoorbeeld gaat over mobiliteit, meer bepaald over het delen van gegevens bij:

 • Mobility as a Service, en;
 • Geconnecteerde en/of autonome voertuigen;
 • We zoomen ook nog kort in op drie andere onderwerpen: nationale toegangspunten, Ecall en OBU (On Board Unit).

Lees meer over Mobility as a Service, geconnecteerde en/of autonome voertuigen en de drie andere onderwerpen (nationale toegangspunten, Ecall en OBU).

DISCLAIMER

In de komende maanden wordt deze pagina aangevuld met nog een use case rond gezondheid.

TOTSTANDKOMING RAPPORT

Dit rapport kwam tot stand door middel van overleg met en input door belanghebbenden en met steun van het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Ook het onderzoeksluik van het Vlaams AI-plan kreeg de mogelijkheid om feedback te geven. We willen de belanghebbenden bedanken voor hun waardevolle inbreng en terugkoppeling. Op grond van de input werd dit rapport opgesteld en werden de behandelende onderwerpen veranderd en/of verfijnd. Onderzoekers aan het KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP) en imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn verantwoordelijk voor de inhoud en coördinatie van dit rapport. Bijkomende feedback, aanvullingen, vragen en input op/over dit rapport kan te alle tijden aan de betrokken onderzoekers worden overgemaakt.

DOWNLOAD

Dowload hier het volledige rapport in PDF-formaat.

Contact

Contact

Ellen Wauters

CiTiP KU Leuven

email