aanbod

Hieronder vind je een overzicht van wat wij als Kenniscentrum kan betekenen voor onze verschillende doelgroepen, zoals die beschreven staan in ons plan van aanpak en in onze visiepaper .

Het Kenniscentrum werkt in de regel vooral samen met organisaties en organen die onze doelgroepen (of een deel ervan) vertegenwoordigen. Op deze manier kunnen we gebruik maken van de bestaande kanalen en minimaliseren we de verdere fragmentering van aanspreekpunten en informatiehubs. Deze beslissing is ook pragmatisch omdat zo ethische, juridische of maatschappelijke uitdagingen per sector worden besproken en advies als maatwerk voor één bedrijf of dienst wordt uitgesloten.

Disclaimer:

Het Kenniscentrum Data en Maatschappij wenst bij te dragen aan het debat en het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor AI en data-gedreven toepassingen. Onze juridische informatie is algemeen en kan niet beschouwd worden als individueel juridisch advies. Ze kan niet worden gebruikt ter vervanging van advies door een juridisch expert. Hoewel we ernaar streven om onze documenten correct en accuraat op te stellen, is het mogelijk dat de daarin vervatte positie niet toepasbaar is op uw specifieke situatie, niet volledig, juist of actueel is, of niet overeenkomt met de positie die een rechtbank of toezichthoudende autoriteit zou kunnen innemen. Het Kenniscentrum draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften door jouw organisatie.

Voor bedrijven

Door koepel- en sectororganisaties kan het Kenniscentrum gevraagd worden om:

  • Advies te geven over een thema dat prioritair is voor hun leden
  • Kennis in de vorm van tools, presentaties, dossiers en training door te geven inzake ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI voor werknemers van deze vertegenwoordigende organisaties of aan leden van deze organisaties als onderdeel van een evenement;
  • Te faciliteren in beleidskwesties en en om hun belangen te vertegenwoordigen in AI-gerelateerde beleidsmaterie waar juridische of ethische kennis vereist is. Concreet kan de kennis van het Kenniscentrum worden aangewend om een officieel standpunt voor te bereiden of kan er doorverwezen worden naar bevoegde instanties om gesprekken aan te knopen.

Voorbeelden:

Voor beleidsmakers

Er wordt rechtstreeks en onrechtstreeks voor beleidsactoren gewerkt. Dit kan voor zowel specifieke vragen als rond een thematisch onderwerp:

  • Beleidsmakers kunnen ons om advies vragen dat noodzakelijk is voor hun verschillende diensten of werking;
  • Kennis in de vorm van tools, presentaties, dossiers en training door te geven inzake ethische, juridische of maatschappelijke aspecten - dit op basis van het 'train-the-trainer' principe;
  • Het Kenniscentrum kan optreden als facilitator of kennispartner om ethische, juridische of maatschappelijke dossiers voor te bereiden.

Voorbeelden:

Voor het middenveld en het brede publiek

Voor het brede publiek en het maatschappelijke middenveld worden voornamelijk koepelorganisaties geïdentificeerd en gecontacteerd:

  • Organisaties kunnen ons om advies vragen over de thema's waarrond gewerkt wordt;
  • Wanneer dit aansluit bij onze kernactiviteiten (ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI), kan het Kenniscentrum als spreker optreden op evenementen of input geven voor publicaties die naar het brede publiek zijn gericht;
  • Verder wordt kennis gedeeld via de website, via social media of door deelname aan evenementen.

Voorbeelden:

Contact